முத்திரை பதித்தல் | Stage1

Stage One (1 to 3 days)